Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

Easy-Fitt Installatiematerialen BV
Celsiusstraat 20
1704 RW Heerhugowaard
Nederland
Tel. +31 72 534 5070
info@easy-fitt.nl
www.easy-fitt.nl

SNS Bankrek.nr. 98.91.02.424
SWIFT : BIC SNSBNL2A
IBAN : NL40 SNSB 0989102424
KvK-nr. Alkmaar 55405789
BTW-nr. NL851693490.B01

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de webshop

1. Levertijd

Easy-Fitt streeft ernaar uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Vanuit ons magazijn in Heerhugowaard versturen wij bestellingen van voorraadartikelen doorgaans nog op dezelfde werkdag, nadat de IDeal betaling succesvol is afgerond. Indien de levertijd langer wordt omdat een artikel niet voorradig is, dan krijgt u daarvan tijdig per e-mail bericht. Speciale wensen met betrekking tot de levertijd kunt u aangeven in het opmerkingenveld van het bestelformulier, of per e-mail. We proberen u daar zo veel mogelijk in tegemoet te komen. Wij verzenden met PostNL, de een koerier. Wanneer uw zending overgedragen is aan de vervoerder, bedraagt de verzendtijd binnen Nederland normaal gesproken 1 werkdag. Omdat de verzending uitgevoerd wordt door derden, kunnen wij deze verzendtijd niet garanderen. U wordt op de hoogte gehouden van uw orderstatus.

2.a Retournering en herroepingsrecht van webshoporders

Wanneer na ontvangst van de goederen blijkt dat u de verkeerde maten en/of artikelen besteld heeft, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk voor verdere technische productondersteuning. Wanneer blijkt dat u de ontvangen artikelen niet kunt gebruiken, dan worden de verdere details van het retourneren met u besproken. Retourartikelen dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Maatwerk- en gepersonaliseerde producten (bijv. flexibele aansluitslangen) worden speciaal gemaakt voor de klant vervaardigd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden. Mocht een artikel onverhoopt beschadigd bij u zijn aangekomen, dan wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk deze schade door te geven, eventueel vergezeld met een foto.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Download hier uw herroepingsformulier voor het inwerking zetten van uw webshopretour. 

Enkel de kosten voor retour van uw adres naar onze kantooradres zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten worden door ons niet vergoed. 

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@easy-fitt.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

2.b Uitzonderingen retourneren

Een aantal artikelen zijn vanuit hygiënisch oogpunt uitgesloten op het herroepingsrecht en kunnen derhalve niet geretourneerd worden. Bij wederverkoop moet de garantie gegeven kunnen worden dat de (geretourneerde) materialen schoon en veilig zijn voor gebruik in installaties voor consumptiemiddelen, zoals bijvoorbeeld drinkwaterinstallaties en tapsystemen. Uitgesloten op het herroepingsrecht zijn:

 a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling of de originele gesealde verpakking verbroken is, zijn deze producten niet retourneerbaar.

 b. maatwerk artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

3. Verzendkosten en verzending Webshopbestellingen

Met uitzondering van bestellingen van buizen en zendingen naar het buitenland, zijn de standaard verzendkosten € 8,00 (PostNL) bij een orderwaarde t/m € 25,00 (excl. btw). Boven dit bedrag zijn webshoporders naar een adres in Nederland franco. Deze voorwaarden gelden alleen voor bestellingen die geplaatst zijn via onze online webwinkel, door klanten zonder verdere gepersonaliseerde orderafspraken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van volledige en correcte adresgegevens. Eventuele ontstane (retour)kosten veroorzaakt door een verkeerde adres of door meerdere afleverpogingen (niet-thuis) kunnen aan u worden doorbelast.

Verzendkosten naar het buitenland: staat uw land niet in onze lijst? Neemt u dan contact op om de juiste verzendkosten op te vragen. Toeslag verzendkosten: voor extra zware artikelen en/of met een afwijkende omvang (zoals lengtes buis) wordt er een verzendtoeslag gerekend omdat hier een aparte transporteur voor wordt ingeschakeld. Deze toeslag staat bij het artikel vermeld. 

4. Kortingscodes 

Kortingscodes gelden op bruto geprijsde artikelen in onze webshop. De korting is niet geldig op actieproducten, netto geprijsde artikelen, verzendkosten, diensten en op maat gemaakte aanbiedingen. De korting kan tevens niet toegepast worden indien u al gebruikt maakt van een vaste installateurs- en handelskorting. 

5. Betalen

Op dit moment bieden wij de volgende online betaalmogelijkheden aan: IDeal, Bankcontact/MisterCash (voor België). U kunt ook de bestelling afronden en vervolgens zelf een bankoverboeking. Laat u ons dit wel weten in de opmerkingenveld of stuurt u ons een mail hierover. Betaling kan naar IBAN nummer is NL40SNSB0989102424 ten name van  Easy-Fitt Installatiematerialen BV onder vermelding van uw webshop ordernummer.

6. Bescherming van uw privacy

De aan Easy-Fitt ter beschikking gestelde naam- en adresinformatie worden, evenals uw banknummer uitsluitend ten behoeve van de bestelling en de eigen administratie gebruikt. De informatie wordt nooit aan derden ter beschikking gesteld. Zie ook ons Privacybeleid.

7. Klachten

Ondanks alle inspanning kan er iets mis gaan. Mocht u klachten hebben over de wijze van afhandeling van de bestelling, de levering of de geleverde goederen, dan verzoeken wij u Easy-Fitt zo spoedig mogelijk te informeren zodat een oplossing kan worden gezocht.

Uitgebreide verkoop- en leveringsvoorwaarden voor zakelijke klanten

1. TOEPASSELIJKHEID
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

2. AANBIEDINGEN
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

3. MATEN, GEWICHTEN, TEKENINGEN, AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
De in onze aanbiedingen, catalogi en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsook de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, schema’s en ontwerpen, alsook in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening gebracht – uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. PRIJZEN
De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten en belastingen. Indien in één of meer van de genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze, te onzer beoordeling aan te passen. De prijzen door ons genoemd, zijn steeds af magazijn, per stuk en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Kortingspercentages zijn alleen toepasbaar op bruto prijzen en dienen schriftelijk door ons te zijn bevestigd. Mits anders schriftelijk overeengekomen zijn offertes geldig voor de duur van 1 maand.

5. LEVERING
Met uitzondering van het gestelde in bovengenoemde "verzendkosten en levering van webshopbestellingen", verstuurt Easy-Fitt alle leveringen “af magazijn” en “af fabriek”, tenzij anders overeengekomen. Transportkosten voor alle orders worden doorberekend. Door ons te leveren goederen worden voor risico van onze afnemer getransporteerd, welk risico op deze overgaat zodra de goederen ons magazijn, dan wel bij levering op aanvoer van derden, hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.

6. LEVERTIJDEN
De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons wordt gegarandeerd. Bij het niet nakomen van leveringstijden zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd een order in gedeelten uit te voeren en de deelleveringen afzonderlijk in rekening te brengen.

7. BETALING
Bestellingen via de webwinkel dienen altijd volledig vooruit betaald te worden middels een bankoverboeking of een betaling via een online betalingprovider. Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden. Men kan ook kiezen om zelf de bestelling bij Easy-Fitt af te halen en contant te betalen. Dit dient in de velden van het online bestelformulier te worden aangegeven. Na het accepteren van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en het definitief plaatsen van een webshopbestelling, krijgt de klant zo spoedig mogelijk de orderbevestiging en factuur voor de betaling.

Voor zakelijke klanten die een vaste account en condities hebben geldt het volgende: tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op één van onze rekeningen en zonder enige aftrek of verrekening. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf 60 dagen na de factuurdatum; ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokkenen of andere overeenkomsten op te schorten.

Bij betalingsoverschrijding worden maandgedeelten als een hele maand gezien. Bij incassering komen alle gerechtelijke kosten, incasso kosten, honoraria van advocaten, andere buitenrechtelijke kosten en rente voor rekening van de opdrachtgever. Buitenrechtelijke incasso kosten bedragen ten minste 15% van het te incasseren bedrag. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van zowel gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of bankgarantie. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel voorkomende gevallen slechts onder rembours, respectievelijk voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zover nodig in afwijking van getroffen afspraken.

8. RECLAMES
De afnemer dient aanstonds na aflevering de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. In geval van reclames worden de door onze geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, respectievelijk retour genomen nadat vooraf overleg met één van onze medewerkers heeft plaatsgevonden; het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd zonder dat van reclame sprake is. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk binnen 48 uur na levering te geschieden. Een reclame is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeert. Transportschade en manco`s dienen direct bij ontvangst te worden vermeld op de door de opdrachtgever te tekenen vrachtbrief. Binnen 24 uur na ontvangst van de goederen dient de schade of manco tevens schriftelijk aan ons te worden gemeld om voor eventuele herlevering in aanmerking te komen. De opdrachtgever dient de ontvangen goederen eerst grondig te controleren op eventuele transportschade voordat de vrachtbrief voor akkoord/ontvangen wordt getekend. Voeg bij de reclame melding, foto's van de beschadigde product/verpakking toe als bewijsmateriaal.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst/leveringsopdracht heeft voldaan. De opdrachtgever heeft normaal het recht de door ons geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te leveren. De afnemer van onze opdrachtgever wordt dan bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze opdrachtgever is verplicht daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken; de bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons tot het terugnemen van de goederen in staat te stellen. De door ons geleverde goederen, ter zake waarvan de eigendom aan ons toekomt, mogen door onze opdrachtgever niet worden verpand, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze opdrachtgever onverhoopt niet tijdig aan één van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de goederen, welke wij aan de opdrachtgever hebben geleverd als ons eigendom te vorderen, waarbij de overeenkomst op grond waarvan wij die goederen aan onze opdrachtgever geleverd hebben, als vorenbedoeld bij derden bevinden. Bij elke terugneming van goederen zoals hiervoor bedoeld zal onze opdrachtgever door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit één en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.

10. OVERIGE CONDITIES
De gebruiker/opdrachtgever dient vooraf door eigen onderzoek en ervaring vast te stellen of onze producten voor het doel waarvoor hij ze wenst te gebruiken geschikt zijn, daar wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Bijzondere of andere verkoop- en inkoopvoorwaarden in afwijking van deze voorwaarden, zullen alleen rechtsgeldig zijn, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door één of meer der algemeen bevoegde directeuren van onze onderneming voor akkoord zijn ondertekend.

11. GESCHILLEN
Op alle door ons gesloten overeenkomsten en leveringen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten en uitvoering van werkzaamheden, of van koop en verkoop zijn onderworpen aan de burgerlijke rechter te Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtgever domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

12. GARANTIE
Alle geleverde artikelen worden gegarandeerd volgens de garantiebepalingen van de producent van het product. Bij ons rust de verplichting een volledige begeleiding te verstrekken om eventuele uit garantie voortvloeiende her- leveringen te kunnen afdwingen. In geval van garantie komt alleen het product in aanmerking voor vergoeding. De verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder onze schriftelijke toestemming of door opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is. Om zich op de garantierechten te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever ons:
- Onverwijld telefonisch en schriftelijk in kennis te stellen
- Aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van ons afkomstig is – het rechtstreeks gevolg zijn van een verwijtbare fout onzerzijds;
- Alle medewerking te verlenen om ons in staat te stellen te controleren of alle door ons geleverde artikelen conform de bijgesloten montage- of gebruiksaanwijzingen zijn gemonteerd.
- Alle geleverde materialen die gebreken vertonen onverwijld ter onderzoek aan te bieden.

De ingevolge de garantieverplichting door ons vervangen gebrekkige onderdelen worden ons eigendom. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen als de door ons verstrekte montageaanwijzingen niet in acht zijn genomen.

Download  hier een PDF exemplaar van onze Privacybeleid en Algemene Leveringsvoorwaarden.